< Terug naar de website

(I) Algemene voorwaarden & (II) Privacyverklaring

(I) Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 4 augustus 2022

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:“Voorwaarden”: algemene voorwaarden THIMO SONIUS. 

“THIMO SONIUS.”: THIMO SONIUS., gevestigd aan de Centurionbaan 160-18, 3769AV Soesterberg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51659166. 

“Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van THIMO SONIUS. wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

 

Artikel 2. Algemeen

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen THIMO SONIUS. en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met THIMO SONIUS., voor de uitvoering waarvan door THIMO SONIUS. derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. THIMO SONIUS. en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien THIMO SONIUS. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat THIMO SONIUS. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld staat op de factuur. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien THIMO SONIUS. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

THIMO SONIUS. is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
aan de zijde van THIMO SONIUS. in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. 

Voor zover THIMO SONIUS., uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen THIMO SONIUS. verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van THIMO SONIUS. in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van
THIMO SONIUS. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag door de Klant van de overeengekomen training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch of per e-mail: [email protected]

Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Na aanvang van de training is annulering niet meer mogelijk.

In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- aan
administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt een bedrag van € 200,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij verhindering van een deelnemer voor de overeengekomen opleiding of training, kan – na toestemming van THIMO SONIUS. – een vervanger worden gestuurd. Dit is uitsluitend van toepassing op opleidingen en trainingen die nog niet zijn aangevangen.

De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door THIMO SONIUS.. 

In het geval van niet verschijnen op de eerste trainingsdag, beschouwt THIMO SONIUS. dat als beëindiging van de opleiding zoals bedoeld in Artikel 5 lid 5, inclusief de daarin beschreven verplichtingen. Gezien de aard en opbouw van de trainingen, is het alsnog deelnemen aan de overige
trainingsdagen niet mogelijk. Indien de Klant binnen een jaar na de eerste trainingsdag alsnog de training wil volgen, bedragen de aanvullende
deelnamekosten 50% van de actuele trainingskosten. Indien de Klant later dan een jaar na de eerste trainingsdag alsnog de training wil volgen, wordt dit beschouwd als een nieuwe inschrijving waarvoor de volledige trainingskosten zijn verschuldigd.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan THIMO SONIUS. of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere
rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van THIMO SONIUS. ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan
kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THIMO SONIUS.
niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.

 

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens 

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan THIMO SONIUS. verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van THIMO SONIUS.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) trainingen en daaraan gerelateerde producten en diensten van THIMO SONIUS.. De Klant heeft te allen tijden het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar [email protected] De Klant en THIMO SONIUS. zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

 


Artikel 8. Overige rechten THIMO SONIUS. 

In geval van een (ter beoordeling van THIMO SONIUS.) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt THIMO SONIUS. zich het recht voor de betreffende training te laten vervallen cq niet door te laten gaan. Deelnemers wiens training dit betreft, zal alternatieve data worden voorgesteld. 

In geval de ingeplande trainer wegens ziekte of anderszins zwaarwegende overmacht verhinderd is de overeengekomen training te verzorgen, zal
THIMO SONIUS. al het redelijke in het werk zetten om een vervangende trainer in te zetten. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal de training moeten
worden verplaatst naar andere data. De overeenkomst met de Klant blijft in dat geval onverminderd van kracht. De Klant heeft vanwege de overmacht
geen recht op restitutie van enige aard.

 

Artikel 9. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens THIMO SONIUS., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij THIMO SONIUS. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
THIMO SONIUS. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

(II) Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 4 augustus 2022

 

THIMO SONIUS., gevestigd aan Centurionbaan 160-18, 3769AV Soesterberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: https://thimosonius.nl
Adres: Centurionbaan 160-18, 3769AV Soesterberg
Contact: Sonius is de Functionaris Gegevensbescherming van THIMO SONIUS. Hij/zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

THIMO SONIUS. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

THIMO SONIUS. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- THIMO SONIUS. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- THIMO SONIUS. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- THIMO SONIUS. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

THIMO SONIUS. werkt met gerenommeerde partijen voor geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van THIMO SONIUS.) tussen zit. THIMO SONIUS. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Applicatie: Kajabi LLC

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THIMO SONIUS. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Web, data en statistieken
Zoals: Analytische cookies die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 5 jaar

  •     Ikzelf
  •     Derden

Categorie: Financieel, betalingen en tenaamstellingen (zoals factuuradres)
Functie: Transparantie in de administratie bieden aan de Belastingdienst

Bewaartermijn: 7 jaar

  •     Ikzelf
  •     Derden


Delen van persoonsgegevens met derden

THIMO SONIUS. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. THIMO SONIUS. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

THIMO SONIUS. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. THIMO SONIUS. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Essential cookies

Cookie Name

Duration

Purpose

_kjb_session

1 Day

Track your active admin session so you don't need to re-login.

_abv

1 Year

Track whether the user wishes their admin previewing bar to be hidden.

_kjb_ua_components

Session

Enables session management across Kajabi.

_distillery

1 Year

Used by Wistia to record the position where the video has been stopped.

_sp_id.2b40

1 Year

Used by Wistia to record the position where the video has been stopped.

viewedOuibounceModal

1 Day

Prevents modals from appearing more than once for a user.

ts

Session

This cookie is provided by PayPal and supports payment services on the website.

_tldtest_*

1 Day

Amplitude cookie

OptanonAlertBoxClosed

365 Days

This cookie is set by websites using certain versions of the cookie law compliance solution from OneTrust. It is set after visitors have seen a cookie information notice and in some cases only when they actively close the notice down. It enables the website not to show the message more than once to a user. The cookie has a one year lifespan and contains no personal information.

cf_chl_cc_*

1 Day

Cloudflare cookie

Kjba_*

Persistent

Tracks which affiliate has referred an offer purchase.

cookietest

 

Common cookie name that could have a number of different origins. Where this is a first party and a session cookie, it's most likely to do with checking to see if the browser is set to block or allow cookies.

 

Functional Cookies

Cookie Name

Duration

Purpose

AWSALBCORS

7 Days

Managed by AWS and used for load balancing.

ajs%3Atest

365 Days

This performance cookie counts visits and tracks other website traffic-related metrics.

_ALGOLIA

180 Days

Provides the search feature for the website and provides you with relevant real-time results.

_help_center_session

Session

This cookie aids in session for the Zendesk guide.

_gd##############

Session

This cookie contains no identifying information and is used for diagnostic purposes by Impact Radius, a service we use to track signup commissions for our affiliate program. We have categorized it under Functionality because it is necessary for the operation of our affiliate program.

logged_in

Session

This cookie is utilized by Github.

kjb_signup_id

30 Days

This is a cookie utilized by our signup process, so we can continue to test and improve the signup experience and how it relates to actions after signup. This cookie is created when visiting the Kajabi signup page and deleted when signup is completed.

_zendesk_shared_session

Session

Holds session information for sharing across Zendesk applications.

_sp_root_domain_test_

Session

Used to facilitate the data needed for the product recommendation engine. 

_octo

Session

This cookie is utilized by Github.

_zlcid

Session

Live chat widget sets the cookies to store the Live Chat ID used to identify a device across visits. (Zendesk)

_session

3652 Days

This cookie is used to log you in. 

AWSALB 7 Days

Stripe is used to making credit card payments. Stripe uses a cookie to remember who you are and to enable the website to process payments without storing any credit card information on its own servers.

__stripe_sid

0 Days

Stripe is used to making credit card payments. Stripe uses a cookie to remember who you are and to enable the website to process payments without storing any credit card information on its own servers.

omSeen-*

30 Days

Used to determine if a visitor has been shown a campaign by the slug.

Amplitude_testkajabi.com

Persistent

This cookie is utilized by Amplitude.

Dialog.filepicker.io

Session

Reduces friction in application.

ab.storage.sessionId.*

Persistent

Out-of-the-box randomly generated string used to determine whether the user is starting a new or existing session to sync messages and calculate session analytics. 

Wf_auth_page

Persistent

System cookie for Webflow, the platform that this website is hosted on.

__stripe_mid

Persistent

Stripe is used to making credit card payments. Stripe uses a cookie to remember who you are and to enable the website to process payments without storing any credit card information on its own servers.

__cfruid

Session

Cookie associated with sites using CloudFlare, used to identify trusted web traffic.

_ctst*

32 

This is used to provide Customer Support functionality for the site.

CLID

1 Year

Used by Microsoft Clarity. The cookie is set by embedded Microsoft Clarity scripts. The purpose of this cookie is for heatmap and session recording.

Kjb_signin_id

29 Days

Host app.kajabi.com

 

Analytics

Cookie Name

Duration

Purpose

_ga

2 Years

Used to throttle request rates with Google Analytics.

_gat

1 Minute

Used to identify users for our Drift-powered chat functionality on the website.

_gid

1 Day

Used to distinguish users with Google Analytics.

_hssrc

Session

Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when Hubspot manages cookies, it is considered a new session.

_hstc

13 Months

This cookie keeps track of website visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session).

hubspotutk

13 Months

This cookie keeps track of a visitor's identity. It is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts. It contains an opaque GUID to represent the current visitor.

fs_uid

6 Months

The Full Story recording script sets a single first-party cookie containing your end-user's fs_uid when recording their activities on your site.

_qca

13 Months

Used by Quantcast to track users and measure/improve performance.

vs_uniques_*

6 Months

Used to track unique page views.

_pin_unauth

365 Days

This cookie is associated with Pinterest. It is used to track the usage of services.

_rdt_uuid

90 Days

Set by Reddit and is used for remarketing on reddit.com.

uuid2

90 Days

Advertising from AppNexus

outbrain_cid_fetch

0 Days

Collects data on the user's navigation and behavior on the website.

lang

Session

This cookie is used to store language preferences and to serve up content in the stored language.

amp_cookie_test*

Session

These cookies are used by Amplitude for session tracking for analytics purposes.

 

Marketing

Cookie Name

Duration

Purpose

_fbp

3 Months

Used by Facebook to deliver, measure, and improve the relevancy of their advertising and to deliver a series of advertisement products on Facebook.

_gcl_au

3 Months

Used by Google Adsense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

x-referer

Session

Used by Facebook to capture the referrer for pages.

cb_anonymous_id

1 Year

Used to collect visitor behavior data to present more relevant advertisement.

cb_group_id

1 Year

Used to assign visitors into segments, making website advertisement more efficient.

cb_user_id

1 Year

Used to collect visitor behavior data to present more relevant advertisement.

Drift_aid

Persistent

Anonymous identifier token. This cookie is set as soon as you visit our website.

Amp_fef1e8

Persistent

Supports Amplitude product analytics.

Muc_ads

2 Years

Twitter collects data on user behavior and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant.

_clsk

1 Day

This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing.

ANONCHK

10 Minutes

This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.

_clck

1 Year

Persists the Clarity User ID and preferences, unique to that site, on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.

_vwo_ssm

10 Year

Visitor behavior tracking.

Tatari-cookie-test

Persistent

Third-party service provider and advertising partner manage our advertising on other websites.

lidc

Persistent

This is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of this website.

amp_d4cd2a

Persistent

Cookie provided by Amplitude.

ab._gd#

Session

This cookie is associated with software provided by Braze, is a marketing company that develops customer relationship management and mobile marketing automation software which businesses use to manage their applications. These cookies track session_id, device_id, and external_id. This is a pattern type cookie with a common root of ab._gd followed by a string of numbers.

Kajabi_ct

Persistent

Stores whether a user can be tracked with conditional tracking. The decision happens in CloudFront, using the Cloudfront-Viewer-Country header, comparing that value against ["US", "UK", "CA"]. We only store the yes or no decision in _ct.

Li_sugr

90 Days

This domain is owned by LinkedIn, the business networking platform. It typically acts as a third-party host where website owners have placed one of its content sharing buttons on their pages. Although such buttons add functionality to the website they are on, cookies are set regardless of whether or not the visitor has an active LinkedIn profile or agreed to their terms and conditions. For this reason, it is classified as a primarily tracking/targeting domain.

_tt_enable_cookie

13 Months

We use TikTok to market ourselves using the TikTok cookie that collects data about behavior and purchases on our website and to measure the effect of our advertising. This tracking is used to evaluate and measure how different campaigns and marketing strategies perform on TikTok. Used to identify a visitor.

_ttp

13 Months

To measure and improve the performance of your advertising campaigns and to personalize the user's experience (including ads) on TikTok.

vglnk.Agent.p

1 Year

This cookie is used to collect data from various websites in order to present more relevant advertisements.

vglnk.PartnerRfsh.p

1 Year

This cookie is used to collect data from various websites in order to present more relevant advertisements.

 

Personalisatie

Cookie Name

Duration

Purpose

c_user

1 Year (if Remember Me option is Set) or Session

Used by Facebook to store the User ID of the currently logged-in user.

datr

2 Years

Used by Facebook to identify the web browser being used to connect to Facebook.

presence

Session

Used by Facebook to store chat state.

sb

2 Years

Used by Facebook to identify browsers to help with security.

xs

1 Year (if Remember Me option is Set) or Session

Used by Facebook to store session information.

 

Fraude Preventie

Cookie Name

Duration

Purpose

_stripe_mid

1 Year

Set for fraud prevention purposes and helps Stripe assess the risk associated with an attempted transaction.

_stripe_sid

1 Hour

Set for fraud prevention purposes and helps Stripe assess the risk associated with an attempted transaction.

_cfduid

30 Days

Helps Cloudflare detect malicious visitors to our customers' websites and minimizes blocking legitimate users.

 

Performance

Cookie Name

Duration

Purpose

_vwo_uuid_v2

366 Days

This cookie ensures a visitor always sees the same version of a page and is used to track behavior to measure the performance of different page versions.

_tldtest_*

Session

Utilized to give a user's session a unique identifier via Amplitude.

_hp2_ses_props*

730 Days

This cookie is used by Heap Analytics to track user behavior on the website. Cookies in this domain have a lifespan of 2 years.

_hjid

1 Year

Ensures that visits to the same site will be attributed to the same user ID via Hotjar.

_hjSessionRejected

Session

Used by Hotjar to prevent severe performance issues

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 Minutes

Utilized by Hotjar to detect the first page view session of a user.

_hjTLDTest

Session

Utilized by Hotjar to determine the most generic cookie path that should be used. After this check, the cookie is removed.

_hjFirstSeen

Session

This is set to identify a new user's first session via Hotjar.

_hjIncludedInPageviewSample

30 Minutes

Used by Hotjar to identify if a user is included in data sampling defined by Kajabi's page view limit.

_hjIncludedinSessionSample

Session

Used by Hotjar to identify if a visitor is included in data sampling defined by Kajabi's page view limit.

SM

Session

This is a Microsoft MSN 1st party cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics.

_ga_3N15PTLY5F

2 Years

Utilized by Google Analytics.

__cuid

2 Years

This cookie is used to determine unique visitors to the site and it is updated with each page view. Additionally, this cookie is provided with a unique ID that the application uses to ensure both the validity and accessibility of th ecookie as an extra security measure.

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door THIMO SONIUS. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

THIMO SONIUS. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
THIMO SONIUS. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected] THIMO SONIUS. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam thimosonius.nl naar het hieraan gekoppelde IP-adres (Kajabi LLC - 34.251.201.224); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.