Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden THIMO SONIUS.

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:“Voorwaarden”: algemene voorwaarden THIMO SONIUS.

“THIMO SONIUS.”: THIMO SONIUS., gevestigd aan de Centurionbaan 160-18, 3769AV Soesterberg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51659166.

“Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van THIMO SONIUS. wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen THIMOSONIUS. en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met THIMOSONIUS., voor de uitvoering waarvan door THIMOSONIUS. derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. THIMOSONIUS. en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien THIMOSONIUS. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat THIMOSONIUS. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld staat op de factuur. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien THIMOSONIUS. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

THIMOSONIUS. is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
aan de zijde van THIMOSONIUS. in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

Voor zover THIMOSONIUS., uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen THIMOSONIUS. verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van THIMOSONIUS. in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van THIMOSONIUS. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag door de Klant van de overeengekomen training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch of per e-mail: [email protected]

Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Na aanvang van de training is annulering niet meer mogelijk.

In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt een bedrag van € 200,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij verhindering van een deelnemer voor de overeengekomen opleiding of training, kan – na toestemming van THIMOSONIUS. – een vervanger worden gestuurd. Dit is uitsluitend van toepassing op opleidingen en trainingen die nog niet zijn aangevangen.

De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door THIMOSONIUS..

In het geval van niet verschijnen op de eerste trainingsdag, beschouwt THIMOSONIUS. dat als beëindiging van de opleiding zoals bedoeld in Artikel 5 lid 5, inclusief de daarin beschreven verplichtingen. Gezien de aard en opbouw van de trainingen, is het alsnog deelnemen aan de overige trainingsdagen niet mogelijk. Indien de Klant binnen een jaar na de eerste trainingsdag alsnog de training wil volgen, bedragen de aanvullende deelnamekosten 50% van de actuele trainingskosten. Indien de Klant later dan een jaar na de eerste trainingsdag alsnog de training wil volgen, wordt dit beschouwd als een nieuwe inschrijving waarvoor de volledige trainingskosten zijn verschuldigd.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan THIMOSONIUS. of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere
rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van THIMOSONIUS. ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan
kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van THIMOSONIUS.
niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond,
op welke wijze dan ook.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan THIMOSONIUS. verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van THIMOSONIUS.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) trainingen en daaraan gerelateerde producten en diensten van THIMOSONIUS.. De Klant heeft te allen tijden het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar [email protected] De Klant en THIMOSONIUS. zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 8. Overige rechten THIMOSONIUS.

In geval van een (ter beoordeling van THIMOSONIUS.) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt THIMOSONIUS. zich het recht voor de betreffende training te laten vervallen cq niet door te laten gaan. Deelnemers wiens training dit betreft, zal alternatieve data worden voorgesteld.

In geval de ingeplande trainer wegens ziekte of anderszins zwaarwegende overmacht verhinderd is de overeengekomen training te verzorgen, zal THIMOSONIUS. al het redelijke in het werk zetten om een vervangende trainer in te zetten. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal de training moeten worden verplaatst naar andere data. De overeenkomst met de Klant blijft in dat geval onverminderd van kracht. De Klant heeft vanwege de overmacht geen recht op restitutie van enige aard.

Artikel 9. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens THIMOSONIUS., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij THIMOSONIUS. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft THIMOSONIUS. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.